ELEKTROLYTT KONDENSATORER

0,68uF

1uF (velg type)

2,2uF (velg type)

3,3uF

4,7uF (velg type)

6,8uF

8,2uF

10uF (velg type)

15uF (velg type)

22uF (velg type)

30uF

33uF

Velg gruppe: aksial eller radiell

47uF

100uF

150uF

200uF

220uF

330uF

470uF

680uF

1000uF

1500uF

2200uF (velg type)

3300uF (velg type)

4700uF

10 000uF