Utleievilkår

 

Vikårene gjelder mellom kunde som heretter kalt Leietaker og Skutle Elektronikk som heretter er kalt Utleier.

FØR LEIEPERIODEN

Punkter som omhandler generelle vilkår til å leie

§1| Leietaker må være myndig 30 år for og leie. Leietaker godtar å bli kredittsjekket hvis utleier finner dette nødvendig. Utleier plikter ikke å utlevere utstyr om leietaker ikke møter opp ved utlevering på stedet og/eller sender en stedsfortreder for å motta som ikke er godkjent som leietaker av utleier. Leietaker blir alikevel fakturert for bestilt leie og ekstra kostnader rundt dette.
§2| Utstyret er ikke forsikret på noen måte fra utleier og utleier har heller intet ansvar for leide produkt(er) da det forlater utleiers varetekt. Leietaker har fra han/hun henter/mottar leide produkt(er) fullt ansvar for utstyrets bruk, oppbevaring og håndtering under bruk.
§3| Om leietaker ikke får brukt hele eller deler av de leide produkter gir dette ingen reduksjon i pris.
§4| Leietaker står selv ansvarlig for at stedet har nok strøm til utstyret som blir leid.
Om utleier skal levere eller/og montere bestilt utstyr og pga lite strøm på stedet ikke kan montere opp gjeldene produkt(er) må leietaker allikevel stå til rette for dette og betale hele leien for bestilte produkt(er).
§5| Leietakeren plikter og bruke utstyret til det formålet utstyret er laget for. Leietaker plikter også og selv anskaffe nødvendig informasjon om bruken av utstyret, eller ved mer krevende utstyr stille med kompetente personer til og bruke utstyret. Utleier har ingen ansvar for skader på utstyret, personer eller matriell som oppstår under leieperioden.
§6| Bruker/leietaker plikter å alltid bruke sertifisert personell til bruk av ustyr som krever dette. Utstyr som: løfteanordninger, sceneteknisk og annet teknisk utstyr der allmenn kunnskap ikke er tilstrekkelig.
§7| Foreninger, lag eller organisasjoner der det ikke står opplyst om verdi eller annen sikkerhet for utleier skal betales kontant/kort ved henting/utlevering. Leietakeren her må også være en privat person, men kvitteringen kan utskrives til selve kunden.
§7.1| Privatpersoner skal betale kontant/kort ved henting/utlevering. 
§7.2| Bedrifter har mot kredittsjekk normalt 10. Dager netto betalingsbetingelser. Foretak som ikke har kreditt har samme betingelser som privatpersoner. 
§7.3| 
Kommunen har normalt 14. eller 30. Dager netto betalingsbetingelser etter avtale.
§7.4| Kunden kan etter kontraktinngåelse/bestilling/avtale, avbestille gjeldene leie inntil 10 dager før oppført leieperiode/leiedato som er oppført i utsendt tilbud/ordrebekreftelse. Ved bestillinger eller avbestillinger som gjøres senere enn 10 dager før gjeldene leieperiode/leiedato godtar leietaker at avbestilling ikke kan gjøres. Om leietaker alikevel ønsker og avbestille sin leie hos utleier, godtar også leietaker at utleier kan kreve hele leiesummen i sin helhet uten noen form for rabatt eller andre fratrekk som kunden ellers ville sett på som rettferdig.
§7.5| Kunden kan etter kontraktinngåelse/bestilling/avtale endre sin ordre inntil 10 dager før oppført leieperiode/leiedato som er oppført i den bestillingen som har blitt gjort. Endringer i form av nedskaleringer, senere enn 10 dager før gjeldene leieperiode/leiedato godtas ikke. Men der leietaker har en bestilling som har blitt gjort 9 dager eller mindre før gjeldene leieperiode/leiedato godtas det at leietaker innen 24timer/1dag kan gjøre sine endringer i sin bestilling uten krav om vederlag. Dette godtas kun der leietakeren har skriftlig orientert utleier om dette pr epost og innenfor 24 timer etter første aksept av tilbud/utført bestilling hos utleier.

 

UNDER LEIEPERIODEN

Punkter som omhandler fra du har hentet utstyret hos utleier og til du returnerer dem igjen

§8| De leide gjenstandene skal kun benyttes til det spesifiserte formål på den oppgitte adresse.
§9| Salgspant: Varene tilhører utleier. Det spesifiseres likevel at utleier har salgspant i de spesifiserte varene
I samsvar med pantelovens bestemmelse.
§10| Gjenstandene kan ikke videreleies, lånes ut eller pantsettes.
§11| Utstyret er ikke forsikret. Utstyret må da brukes med omhu og oppbevares tryggest mulig. Ved oppbevaring på arbeidsplass, hjemme eller på et lokale må leietaker selv finne ut av om stedet er forsikret for tyveri/hæreverk etc. for leide gjenstander. Leietaker må da selv vurdere om oppbevaring er forsvarlig. Ved oppbevaring hjemme, undersøk med ditt forsikringsselskap om de dekker de innleide gjenstandene og om forsikringen din dekker stor nok sum ved tyveri.
§12| Utleier har intet ansvar for tap leietaker måtte ha som følge av feil som har oppstått på gjenstandene mens disse er i leietakers varetekt. Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Utstyret må kun brukes i følge instrukser gitt av utleier eller eventuelle medfølgende brukerveiledninger. Skader påført utstyret av leietaker som f. eks inngrep på utstyret utført av leietaker, overbelastning, misbruk eller bruk av utstyret i miljøer som skader utstyret (f. eks unormale temperaturer, miljøer med mye støv, røykmaskiner, fuktighet, pyroteknikk etc.) vil bli reparert på leietakers bekostning.
13.1| Ved tekniske problemer på utstyret skal dette meddeles utleier på SMS til vår vakt telefon.
Det skal oppgis informasjon om problemet og hvem som sender sms.
Informasjon kan sendes til vakt mobil 981 10 805. Saken vil bli oppfulgt snarest. Ved teknisk svikt der leietaker selv har brutt noen av de andre utleievilkårene som en grunn til den tekniske svikten står leietaker ansvarlig for de ekstra omkostninger saken har påført utleier.
13.2| Utleier stiller kun med bistand innen normal arbeidstid. Bistand ved teknisk svikt gjelder kun før arrangement start.
13.3| Leietaker er selv ansvarlig for å sjekke utstyret etter henting fra oss. Det påhviler leietakeren ansvar å ikke benytte utstyr som tilsynelatende ikke er i den stand det ble utlevert i, dette i form av hendelser som kan ha påvirket utstyret i tiden imellom fra oss og frem til kundens sted. Dette for å unngå ytterligere skader/feil på produktet(ene) for at du som kunde skal slippe unødvendige ekstra omkostninger i form av merskade hvis bruk. Ta alltid kontakt med en tekniker fra oss for og forsikre deg.
§14| Ved langtidsleier der leietaker leier en eller flere produkter fra utleier over lengre tid, er det leietakers ansvar å vedlikeholde utstyret.
Leietaker anses som pliktig til selv å bytte pærer, sikringer, røykveske eller andre forbruksartikler utover leieperioden. Kunden bærer selv omkostningene for nytt materiell av typen nevnt over under langtidsleie som overgår 3 dager.
§15| Ved teknisk svikt må leietaker kontakte tekniker hos utleier, å eventuelt selv returnere utstyret. Om tilsvarende utstyr ikke kan utleveres, reduseres leien i forhold til tiden. Annen erstatning eller godtgjørelse innrømmes ikke. Utleier er ikke ansvarlig for skade vårt utstyr måtte påføre annet utstyr. Utstyret kan bare tilkobles annet teknisk utstyr etter avtale med utleier. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for økonomisk tap, tort og svie eller skade påført personer eller gjenstander, forårsaket av eller med de produkter og utstyr leiekontrakten omfatter.

 

ETTER LEIEPERIODEN

Punkter som omhandler når din leieperiode er ferdig og utstyret skal tilbakeleveres

§16| Utstyret må innleveres innen den oppførte avtalte frist. Leietaker/henter, godtar at det påløper
full dags leie pr. påbegynt døgn etter fristens utløp.
§17| Det påhviler leietaker å uoppfordret returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode. Leietaker godtar at det påløper full leiepris etter våre satser om utstyret ikke tilbakeleveres til avtalt tid. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen, kan Utleier fakturere utstyret som solgt til listepris.
§18| Utstyr skal leveres tilbake i den mengde og stand det ble utlevert i og pakket på samme måte. Dette gjelder også kabler. Om Utstyr, kabler eller annet levert fra utleier, blir tilbakelevert i en stand der utleier må vaske, pakke om eller at kablene er levert i en såkalt krusedull. Må kunden betale et gebyr på kr 500,- eks mva pr påbegynte arbeidstime for arbeidstid som brukes på å rette opp dette. Ytterligere erstatningskrav kan tilkomme dersom kabler blir innlevert med bulker, knekk, brudd og vridninger som kan eller har forringet levetiden betraktelig, eller forårsaket permanent skade. Dette kontrolleres ved innlevering. Unntak fra denne paragrafen er der kunden synlig har gjort sitt beste. Vi straffer normalt kunder for slurv som går utover oss/neste kunde.
§19| Leiertaker er ansvarlig for skade og tap på de leide gjenstandene, og eventuell skade eller tap skal
straks erstattes av leietaker, uten hensyn til andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Unntatt herfra er normal slitasje.
Leietaker står ansvarlig uansett hendelse, årsak / situasjon som oppstår.
§20| Utleier tilbakebetaler ikke leie uansett hendelse leietaker må ha som medfører at leide produkter ikke blir brukt til sitt egentlige bruk.
§21.1| På oppdrag der utleier må hente utstyret etter endt leieperiode hos leietaker, plikter leietaker å stille opp til kontroll av de leide gjestander. Leietaker kan etter avtale og gitt fullmakt til en navngitt person, sende en stedfortreder. Hvis leietaker eller leietakerens stedfortreder ikke møter opp vil utstyret bli kontrollert på utleiers lokaler. Leietaker godtar at leietaker ikke kan kreve noen form for tilbakeleveringskvittering da leietakeren ikke var tilstede under avhenting av gjeldene leie. Hvis utleier ikke kan utføre noen kontroll på gjeldene sted leietakeren har det leide utstyret, godtar leietakeren at utleier må utføre din kontroll på sine lokaler. Leietaker plikter da og møte opp på utleiers lokaler for medkontroll av det utleide utstyret, og ikke senere enn en virkedag etter avhenting.  Om leietaker ikke kan stille opp for medkontroll av utstyret, godtar leietaker også her, at utleier kan inndrive sine krav i form for erstatning og samtidig ikke utlevere noen tilbakeleveringskvittering om utstyret ikke er i den stand, mengde eller mot andre forhold som gir utleier grunnlag for en erstatning.
§21.2| Uten en tilbakeleveringskvittering, godtar leietaker at med dette har utleier aksept fra leietaker å kunne inndrive eventuelle krav om erstatning. Leietaker godtar også at hvis ikke utleier kan utlevere en tilbakeleveringskvittering på grunn av forhold som står imot det, at utleier kun kan utlevere et skadeskjema som beskriver de gjeldene forhold. Leietaker godtar at og signere på et skadeskjema eller ikke,  ikke vil utgjøre noen forskjell på det erstatningskravet og erstatningsansvaret leietakeren har.
§21.3| Utleier utfører kun en førstekonsultasjon av den eller de feil, mangler og tap som ligger til grunn. Leietaker godtar derfor at den utdypende tekniske skadebetegnelsen kan bli forandret i ettertid når dette har blitt nøyere kontrollert, hos oss eller hos en av våre sertifiserte serviceverksteder.
§21.4| Leietaker skal være i forstått utleie vilkårene, ved brudd på vilkårenes paragrafer, skal leietaker stå til fullt ansvar for de paragrafer saken faller under. Ved bortkommet utleid utstyr, tyveri, hæreverk, skade, feilinnstillinger eller annet der utstyret tilbakeleveres, ikke tilbakeleveres eller delvis tilbakeleveres i en stand den ikke ble utlevert i tilfaller det full erstatning etter listepris, påløpende leiepris eller reparasjonskostnader i tillegg på leietakers egen regning.
§22| Leietakeren godtar at kvitteringer, faktura og purringer blir sendt elektronisk via epost til den epostadressen som utleier og leietaker har komunisert med.
§23| Leietaker godtar også at Utleier i ettertid kan sende ut nyhetsbrev via epost rundt generell informasjon tilknyttet utleiers virksomhet. Leietaker kan når som helst avmelde seg på dette.

 

UTLEIER SITT ANSVAR!

Hvilket ansvar Skutle Elektronikk Service har for deg som kunde og utstyret du leier!

§24| Utleier skal levere funksjonsdyktig utstyr. Hvis produktet viser seg og ikke være funksjonsdyktig vil utleier søke å rette opp feilen innenfor rimelighetens grenser enten med hjelp over telefon for og gi veiledning rundt feilsøking og oppretting, eller ved og utlevere et erstatningsprodukt fra utleiers hovedlager ved retur av det ikke funksjonsdyktige produktet. Leietaker kan uansett ikke kreve refundering av leiebeløpet utover den forholdsmessige del av leiesummen og kun hvis utleier ikke kan utlevere et erstatningsprodukt fra hovedlager eller etter avtale.
§24| Leietaker aksepterer at utleier kan inndrive sine krav i henhold til kontrakt uten nærmere forvarsel.
§25| Utleier har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Alt utstyr blir grundig sjekket ved innlevering og før utlevering for å sikre leietaker at det utstyret leietakeren har bestilt holder de krav produktet tilsier å levere. Utleier stiller seg ikke ansvarlig for de problemer, forsinkelser eller økonomiske tap leietaker får ved mangelfull kunnskap for å bruke utstyret eller ved skader eller feil oppstått ved transportering eller bruk av utstyret når utstyret er i leietakers varetekt.

"Merk deg også punktene som omhandler når vi som utleier bistår deg utenfor våre lokaler lenger ned på siden"

 

TELEFONSERVICE & KOSTNADER

Kort om hva det kan koste deg som kunde før, under og etter en leie! 

§26| Leietaker kan motta telefonisk bistand under leieperioden mot et service gebyr på 399,- inkl mva.
Dette er valgfritt og bestilles før leieperioden. Det inkluderer bistand over telefon i opptil 30 minutter, for hjelp til oppkobling eller annet du som kunde måtte trenge hjelp til for og få utstyret i bruk.
Servicegebyret tilbakebetales eller krediteres ikke uansett.
Servicen gjelder også kun det mobil nr som står oppført som kontaktperson for leien.
Alle samtaler blir loggført fra vår leverandør.

 

Kunder som ikke har serviceavtale men som tar kontakt pga tekniske feil, produkt feil eller lignende kan sende sms om feilen til +47 98110805 der skal du beskrive problemet du opplever og hvilke produkter det gjelder
(les mer på "Under Leieperioden) .

En medarbeider vil så fort som mulig og kun hvis vi har noen tilgjengelige på det aktuelle tidspunkt, ta kontakt med deg. Hvis feilen viste seg og være en såkalt brukerfeil eller feil under oppkobling pga mangelfull kunnskap, men som den tekniske medarbeideren sammen med deg over telefon klarte og løse. Vil det bli krevd 599,- inkl mva for telefonisk service.

 

VILKÅR NÅR UTLEIER BISTÅR KUNDEN UTENFOR UTLEIERS LOKALER!

§27| Leietaker aksepterer at utleier kan inndrive sine krav i henhold til kontrakt uten nærmere forvarsel.
§28| Leietaker er under hele arrangementet ansvarlig for at utstyret er beskyttet både mot tyveri, hærverk eller skade forvoldt av andre før, under og etter arrangementet *les også §20. Leietaker pliktes til å sikre, låse eller ha vakter rundt eller ved utstyr før, under og etter arrangementer og lokalet/arrangementplassen for å unngå noen av disse situasjonene, også da utleiers personell er på stedet da utleiers personell ikke er sertifiserte vakter eller sikringspersonell for annet enn driften på utstyret og ikke for tyveri, hærverk eller annen skade som måtte forårsakes av andre.
§29| Leietaker er ansvarlig for skade og tap på de leide gjenstandene, og eventuell skade eller tap skal straks erstattes av leietaker, uten hensyn til andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Unntatt herfra er normal slitasje. Leietaker står ansvarlig uansett hendelse, årsak / situasjon som oppstår, uansett om utleier selv er på stedet, unntatt her er om utleiers personell og mannskap selv har forårsaket skaden.
§30| Ved leie av utendørsutstyr og scener gjøres følgende forhold gjeldende:
Leveransen anses som utført selv om byggingen / rigging ikke har latt seg gjennomføre, eller er forsinket som følge av ekstremt dårlig vær eller andre ytre fysiske omstendigheter, så fremt vi på det avtalte leveringstidspunktet befant oss på leveringsstedet med det avtalte utstyr. Økte kostnader til personell og transport som følge av ovenstående må dekkes av oppdragsgiver. Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av avlysning tilkommer oppdragsgiveren. Ved vindstyrker eller vindkast over 15 m/sek vil vi løpende måtte vurdere sikkerheten. Dette kan medføre at arrangementet må stanses / utsettes / avlyses, og er da en avgjørelse vi tar av sikkerhetsmessige årsaker. Det økonomiske ansvar hviler i alle slike tilfeller på arrangør/leietager. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning. Det poengteres at en utendørs scene ikke kan garanteres å være sikret for alle tenkelige værsituasjoner. Ved vindstyrker eller vindkast over 15 m/sek vil vi løpende måtte vurdere om taket må senkes, evt. om det må endres takvinkel. Likeledes kan det bli aktuelt å fjerne duker for bedret vindgjennomgang. Dette kan medføre at arrangementet må stanses / utsettes / avlyses, og er vår scenemesters sikkerhetsmessige vurdering i samråd med ledelsen hos utleier. Regn i kombinasjon med ugunstig vindretning kan innebære at hele eller deler av sceneområdet blir eksponert for vann. Utleier kan ikke påta seg noe ansvar verken praktisk eller økonomisk for artister eller tredjeparts teknisk utstyr i slike tilfeller, og det vil alltid være leietagers ansvar å iverksette tiltak for å hindre eller begrense skader i slike tilfeller. For øvrig er arrangør ansvarlig for sikkerheten til artister og medvirkende på scenen. Dette gjelder også i tilfelle tordenvær, med fare for lynnedslag. Scenen er ikke utstyrt med lynavleder. Det påhviler arrangør/leietager å beslutte hvorvidt arrangementet skal stanses/avlyses/utsettes ved tordenvær, samt å bære alle økonomiske følger av en slik beslutning. Ved svikt i annet teknisk utstyr som er levert i kombinasjon med utendørs scene fra Utleier, for eksempel lyd- lys- eller videoutstyr, som følge av værpåvirkning, kan det ikke kreves reduksjon i leieprisen såfremt utleier søker å få utstyret operativt igjen, med mindre det dreier seg om uaktsomhet fra utleiers side. Partene er kjent med risikoen for å benytte følsomt elektronisk og elektrisk utstyr ment for innendørs bruk, utendørs.

§31| Parkering for biler, lastebiler, semitrailere og hengere som vi benytter i forbindelse med det aktuelle arrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under avlessing / pålessing og opprigg / nedrigg. Kostnader forbundet med parkering, og transport av slikt materiell til anvist parkeringsplass under arrangementer om denne ikke er i umiddelbar nærhet, tilfaller arrangør. Avlessing fra utleiers kjøretøy skal skje nærmest mulig inngangen til lokale, bygg eller arrangement plass leietaker tilbyr utleier. Om området står i strid med kommunen eller private parkerings organers parkeringsvilkår der vi får bøter eller andre utgifter på dette, tilfaller dette leietaker. Unntatt her er om utleiers mannskap eller personell selv parkerer utleiers kjøretøy på opplyste ulovlige plasser der tillatelse ikke er gitt.
§32| Leietaker som er oppført på kontrakten er den eneste som kan underskrive kontrakten, leietaker må også være myndig / over 18 år. Utleier plikter ikke å utlevere utstyr om leietaker ikke møter opp ved utlevering på stedet. Leietaker blir likevel fakturert for bestilt leie og ekstra kostnader rundt dette.
§33| Leietaker skal være iforstått utleievilkårene, ved brudd på vilkårenes paragrafer, skal leietaker stå til fullt ansvar for de paragrafer saken faller under. Ved bortkommet utleid utstyr eller tyveri, under oppdrag som leietaker ikke vil stå til rette for, vil saken føres videre gjennom Juridisk samarbeid. Leietaker vil da i verste fall bli anmeldt for tyveri eller andre brudd på vilkårne. Leietaker blir også pålagt de utgifter som faller på oss i form av tid og kostnader rundt saken. Om et foretak / firma står som leietaker gjelder vilkår og erstatnings ansvar uansett om foretaket / firma(es) referanseperson er en ansatt. Om referanseperson ikke er ansatt hos gjeldene foretak / firma blir referanseperson pålagt alle utgifter og leie. Forholdet blir også anmeldt.
§34| Utleiers mannskap har rett til fritt mineralvann på leietaker eller arrangørs egen regning under arrangementet når vårt personell er innleid på stedet. Ved oppdrag på arrangementer der det behøves overnatting for utleiers mannskap kan leietaker velge om utleier selv skal finne hotell rom til mannskapet og legge dette i tilegg til gjeldene oppdrag eller leietaker kan selv booke hotell rom etter eget valg. Hotellet skal være i nærheten av arrangementet, maks 5km fra arrangementsplass og være tilgjenglig for utleiers mannskap til enhver tid under hele oppholdet.
§35| Leietaker får ikke fratrekk i prisen eller annet på utstyr om utstyret ikke kan benyttes på gjeldene sted.
§36| Leietaker plikter å opplyse utleier om all informasjon som er nødvendig for utleier innenfor arrangementet og sted. Her gjelder plassering av utstyr, sted (adresse), monterings-/leveringstidspunkt, kontakt telefon-/mobilnummer til kunde eller andre utleier skal møte m.m. Om utleier blir forsinket i form av dårlige opplysninger, feil adresse, eller at leietaker ikke er på stedet m. m er ikke utleier ansvarlig for de konsekvensene leietaker får av dette. Alle økonomiske ekstrakostnader utleier får i form av ekstra kjøring, lønn til mannskap m. m kommer da i tilegg på leietakers egen regning. Utleier blir også fratatt alt ansvar i form av forsinkelser og økonomiske tilegg leietaker får på grunn av dette.
§37| Leietaker plikter å stille opp med bærehjelp ved oppdrag som krever dette og som er avtalt på forhånd. Om ikke leietaker har bestilt crew-mannskap fra utleier. Alle ekstrakostnader utleier får for å innleie eget eller andre aktørers crew-mannskap kommer som ekstra tillegg på leietakers egen regning. Utleier fratar seg ansvaret ved forsinkelser eller økonomiske problemer dette må medføre for leietaker.